หน้าแรก
download
personal
My Office
KRS
Smart OBEC
AMSS++
energy

 

 

admin group
finance
personnal group
support group
supper
int
ict group
Copyright © 2017 กลุ่มอำนวยการ

-เอกสารใบงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
ปีการศึกษา 2560 [Download File]
-Flow Chart การปฏิบัติงานการรับหนังสือราชการ [Download File]
-Flow Chart การขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน โครงการสวัสดิการสินเชื่อ
ประเภทต่างๆ [Download File]
-คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ [Download File]
-บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
[Download File]